Eventualno spajanje kategorija izvršiti će se nakon podjele brojeva.